MET
11 กรกฎาคม 2555

ในช่วง 5 ปี คือ ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2558 โรงเรียนทิวไผ่งาม จะสร้างจุดเน้นในการเดินทางเพื่อความเข้มแข็งของ Smart Teen โดยใช้ MET (Multiple Intelligences + English + Technology)


Multiple Intelligences ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน มา โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้คิดค้นชุดกิจกรรมที่เสริมความสามารถเฉพาะด้านและความฉลาดตามทฤษฎี Multiple Intelligences และ Brain Based Learning โดยได้ จัดคาบ MI ทุกสัปดาห์ในทุกระดับ ยกเว้นมัธยมปลาย เพื่อให้ชุดกิจกรรมดังกล่าวดึงความเป็นตัวจนและความสามารถซ่อนเร้นที่อาจจะ ไม่สามารถค้นพบได้ในการเรียนสาระวิชาการต่างๆ ตามปกติ โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ (โดยครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด) และในเชิงปริมาณ (โดยการเก็บสถิติ ความถนัดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในความฉลาดเฉพาะด้าน) การเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนี้จะช่วยสร้างความชัดเจนให้ครูมาก ยิ่งขึ้น ในการส่งเสริมนักเรียนให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะที่นักเรียนถนัด รวมทั้งยังเป็นข้อมูลที่สำคัญในการนำไปตัดสินใจในการเลือกเรียนสายวิชาที่ ถนัดในระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษา


English โรงเรียนทิวไผ่งาม จะมุ่งสร้างสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สองในช่วงเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน โดยในหลักสูตรสามัญ ครูต่างชาติจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็น ธรรมชาติและมั่นใจ ในขณะที่ EFF และ TSEP จะเน้นความเข้มข้นในเชิงลึกของภาษาอังกฤษให้มากขึ้น สำหรับ TSEP จะเน้นความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ลึกซึ้ง โดยจะเพิ่มความเข้มใน กระบวนการวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์ และนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและมี ประสิทธิภาพ


Technology ในช่วงเวลา 5 ปี จะมีการเพิ่มจำนวน Smart Classroom และพัฒนาระบบ ETS (Electronic Thewphaingarm School) ให้ล้ำหน้าไปเป็นลำดับ โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจและเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาและนำเสนอ ความรู้ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ


ครู "MET"

     ครูโรงเรียนทิวไผ่งามนำความรู้ด้าน MET    เจตคติของครูมืออาชีพ และค่านิยมหรือวัฒนธรรมทางการคิด แบบ “ SMART ” ประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่า (Better practice) ในการจัดเตรียมนักเรียนทิวไผ่งามสู่โลกสากล

วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 -09.20 น.ครูพจนีย์  ใจหาญ และ T.James  Calder  นำ MET จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง “แผ่นดินไหว” ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ยึดหลักการแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม( Co-operative Learning ) เพื่อให้ นักเรียนทิวไผ่งามระดับประถมศึกษาปีที่6 นำเสนอองค์ความรู้จากการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning)  และการเรียนรู้ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์(Interactive Learning)  กับนักเรียนชั้น ป.6โรงเรียนบ้านหินแหลม ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

             สำหรับกิจกรรมนี้ ครูจัดที่นั่งของนักเรียน ป.6โดยครูคำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน (Multiple Intelligences) เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนในการนำเสนอองค์ความรู้จากการใช้เทคโนโลยี  (Technology) ศึกษาสืบค้น (Searching skills)  และช่วงเวลาที่เด็กใช้ภาษา-การสื่อสาร (English Languages ) ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนบ้านหินแหลม ณ ห้อง Smart Classroom