Smart School for Smart Teen
24 มิถุนายน 2555

Smart School for Smart Teen


         โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพที่สมาร์ททั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 นักเรียนและท่านผู้ปกครองจะได้พบกับการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


- Academic Excellence

จากการตระหนักถึงหน้าที่ในการสร้างนักเรียนให้เป็นเยาวชนคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนทิวไผ่งามไม่สามารถดำเนินการได้  โดยลำพัง โดยปราศจากความร่วมมือและสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองและสังคม ดังนั้น การแสวงหาความร่วมมือจึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของโรงเรียนทิวไผ่งาม โดยโรงเรียนทิวไผ่งามได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ทักษะ เพื่อร่วมกันสร้างนักเรียนให้เป็นเยาวชนคุณภาพ


- Multiple Intelligences

เป็นเวลากว่า 3 ปี ที่โรงเรียนทิวไผ่งามได้นำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำให้นักเรียน ท่านผู้ปกครอง และโรงเรียนได้ทราบถึงศักยภาพที่ซ่อนเร้น รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจถึงศักยภาพที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคนแล้ว โรงเรียนทิวไผ่งามยังได้ใช้กิจกรรมพหุปัญญาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้โดดเด่นยิ่งขึ้น รวมถึงนำผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมพหุปัญญามาใช้เป็นข้อมูลในการร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ อันจะเป็นการช่วยกันสร้างเยาวชนคุณภาพอีกทางหนึ่ง

- Smart Classroom

ด้วยความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นับวันจะเข้ามามีบทบาททั้งในชีวิตประจำวัน และมีส่วนสำคัญในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ดังนั้น โรงเรียนทิวไผ่งามจึงได้ปฏิวัติห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ ที่นักเรียนและท่านผู้ปกครองคุ้นเคยให้กลายเป็น Smart Classroom “เพื่อสร้างกระบวนการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้จากโลกไซเบอร์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Interactive ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่สำคัญคือนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น” โดยในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนทิวไผ่งามได้พัฒนา Smart Classroom ขึ้นอีก 2 ห้อง โดยเมื่อรวมกับที่ได้สร้างขึ้นเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนทิวไผ่งามมี Smart Classroom จำนวน 4 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

- Science Lab

ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างทักษะให้นักเรียนเป็นนักคิด รู้จักตั้งคำถามจากสิ่งรอบๆตัว รู้จักการค้นหาคำตอบด้วยวิธีการอันหลากหลาย ซึ่งทักษะนี้จะพัฒนาให้นักเรียน “สมาร์ทสมอง” คือ “มีทักษะด้านการคิด รู้จักแก้ปัญหา”

ดังนั้น โรงเรียนทิวไผ่งามจึงได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้มีความทันสมัย และสามารถสนองตอบต่อการจัดการเรียนการสอนงาน และนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมให้กระบวนการ Track 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนทิวไผ่งามใช้ในการสร้าง “ทักษะชีวิต” ให้กับนักเรียน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- E-Learning

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ เนื้อหามีความทันสมัย และนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โรงเรียนทิวไผ่งามจึงส่งเสริมให้นักเรียนและครูร่วมกันจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning ซึ่งนอกจากเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนทิวไผ่งามจึงได้นำระบบ E-Learning มาปรับใช้ในการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเมื่อกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยโรงเรียนทิวไผ่งามได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัย หลักสูตร และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนทิวไผ่งามได้นำระบบ E-Learning มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้การจัดประสบการณ์เรียนรู้มีความทันสมัย สนุก และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

- Thewphaingarm Brain Sharing

หนึ่งในโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นทั้ง “คนเก่ง คนดี มีจิตสาธารณะ ” ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหา ถ่ายทอด ต่อยอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้และเพื่อนนักเรียนที่อยู่ห่างไกล อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในคราวเดียวกัน นอกจากนี้แล้ว “โครงการทิวไผ่งามแบ่งปันสมอง” ยังกระตุ้นให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนทิวไผ่งาม