Thewphaingarm School & ASEAN Community
24 มิถุนายน 2555

Thewphaingarm School & ASEAN Community 

 

                ทุกท่านคงทราบกันดีว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า คือใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งทุกภาคส่วนได้มีการตื่นตัวในเรื่องนี้ แล้วโรงเรียนทิวไผ่งามในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ “สร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพเพื่อก้าวสู่สังคมอย่างมั่นใจ” ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ?

ก่อนอื่นเราทำความรู้จัก “ประชาคมอาเซียน” กันก่อน เพื่อรู้เขา รู้เรา ไงคะ

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เริ่มต้นมาจาก สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ซึ่งถือกำเนิดมาจากปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่าหรือเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ดูแลการทำงานของอาเซียน ซึ่งเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ผู้แทนประเทศไทย ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2555

และในโอกาสที่อาเซียนมีอายุครบ 30 ปี ผู้นำอาเซียนจึงได้ร่วมกันกำหนด “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020)” เพื่อให้อาเซียนเป็นดินแดนแห่งสันติภาพ มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสามัคคี โดยผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันที่จะตั้งประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ. 2563 ต่อมาผู้นำอาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้สำเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยประชาคมอาเซียนจะประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ

 

·       เสาหลักที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community หรือ APSC ) จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

-          สร้างแนวปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่างๆ ด้วยการไม่ใช้กำลังแก้ปัญหา และไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์

-          สร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามที่มีผลต่อความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้าเยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

-         สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศต่างๆ ในโลกโดยให้อาเซียนมีบทบาทในภูมิภาค

·       เสาหลักที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)

อาเซียนให้ความสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพื่อให้ภูมิภาคมีความเจริญ มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากรรวมกันกว่า 550 ล้านคน โดยจะรวมกันเป็นตลาดเดียวกันและจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีภายใน พ.ศ. 2558 ปัจจุบันอาเซียนได้ตกลงให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีใน 7 สาขาอาชีพ คือ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ซึ่งอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างคล่องตัว

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-         อาเซียนจะกลายเป็นตลาดที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

-        ประโยชน์จากการใช้วัตถุดิบร่วมกันของอาเซียน

-       การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนในสาขาที่ประเทศไทยมีความถนัด      

·       เสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Social Cultural Community หรือ ASCC) อาเซียนตั้งเป้าหมายการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในสังคมที่เอื้ออาทรเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งการจัดทำประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทำให้เกิดความร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น

-        การพัฒนาสังคมโดยการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

-        การพัฒนาการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

-        การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

-         การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

-         การส่งเสริมความรู้สึกร่วมในการเป็นคนอาเซียน และอยู่ในครอบครัวอาเซียนร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน การจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้พลเมืองอาเซียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของกันและกัน

 

                ทุกท่านจะเห็นได้ว่า ในอีก 3 ปี ข้างหน้า “ประชาคมอาเซียน” จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทิวไผ่งามทุกคนได้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ โรงเรียนทิวไผ่งามจึงได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างเยาวชนคุณภาพที่สมาร์ททั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจ และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ ผ่าน MET (Multiple Intelligences + English + Technology) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เพื่อให้นักเรียน

-         ค้นพบและต่อยอดศักยภาพของตน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต และสอดรับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะและความชำนาญโดยเสรี รวมถึงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการค้นหา พัฒนา และใช้ประโยชน์ในศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

-        มีทักษะในใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาทางราชการของอาเซียนและภาษาสากลของโลก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศทั้งที่เป็นคนอาเซียน และคนในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

-         สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การแสวงหาความรู้และข้อมูลข่าวสาร การเชื่อมโยงโลกให้ไร้พรมแดน รวมไปถึงการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ โรงเรียนทิวไผ่งามยังได้ดำเนินการ

-        การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ

-        การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

-        การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

-        การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน

-        การสร้างกลไกเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า “ประชาคมอาเซียน” จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ดังนั้น เราทุกคนต้องเตรียมพร้อม และโรงเรียนทิวไผ่งามพร้อมที่จะสร้างเยาวชนคุณภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่น